Kansas Junior Golf Scholarship

Betsy Dower

Hutchinson, KS

University of Kansas, 2006

Jessie Garrett

Pratt, KS

University of Kansas, 2006

Jim Krieger

Leavenworth, KS

University of Kansas, 2006

Tyler Simmons

Beloit, KS

Wichita State University, 2006

Tommy Zuzelski

Syracuse, KS

transferred out of state, 2006

avatar

Alyssa Rainbolt

Andover, KS

University of Kansas, 2006